5 Nhà Dân

Phòng 2 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

0/5 Giá đã giảm 0 Đánh giá
Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 90m2

Phòng 1 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

0/5 Giá đã giảm 0 Đánh giá
Created with Sketch. 40 Created with Sketch. 30 Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 100m2

Phòng 5 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

0/5 Giá đã giảm 0 Đánh giá
Created with Sketch. 60 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 120m2

Phòng 4 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

0/5 Giá đã giảm 0 Đánh giá
Created with Sketch. 23 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 200m2

Phòng 3 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

0/5 Giá đã giảm 0 Đánh giá
Created with Sketch. 23 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 110m2